Go%20Nuts_logo_finaal-02_edited.png

Algemene voorwaarden

Betaling via...

Go%20Nuts_logo_finaal-02_edited.png

Credit / Debit kaart

Bankcontact

 iDeal

Klarna

Algemene voorwaarden

Go%20Nuts_logo_finaal-02_edited.png

Wines & Olives
BE0688541929
Vertrijksestraat 11a
Boutersem (Neervelp)
gonutsdeli@gmail.com
0485218616

Datum:  maart 2020
 

1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

 • Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Wines & Olives.

 • Dag: kalenderdag.

 • Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 • Wines & Olives : de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.

 • Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Wines & Olives, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.

 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wines & Olives en op elke tussen Wines & Olives en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Wines & Olives aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

 • Wines & Olives bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Wines & Olives deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.

3. Ontbindingsrecht

 • Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.

 • Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

 • Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.

 • Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Wines & Olives te melden. Wines & Olives verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

 • Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Wines & Olives geretourneerd te worden, conform de door Wines & Olives verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon te worden bijgesloten.

 • In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

 • Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.

 • Wines & Olives vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 • die door Wines & Olives tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 • die snel kunnen bederven of verouderen

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wines & Olives geen invloed heeft

5. Levering

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Wines & Olives kenbaar heeft gemaakt.

 • Bestellingen die voor 16:00uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee dagen worden geleverd. Wines & olives zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Wines & Olives zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

 • Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Wines & Olives zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

 • Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Garanties en Conformiteit

 • Wines & Olives biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

 • Consument dient de producten conform met bewaaradvies van Wines & Olives te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.

 • Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.

 • Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Wines & Olives aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.

 • Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

7. Klachten en Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Wines & Olives en consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld aan Wines & Olives .

 • Bij Wines & Olives ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Wines & Olives hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

 

Hier kan je de Algemenen Voorwaarden van Go Nuts / Wines & Olives downloaden

Privacy & Veiligheid

Go%20Nuts_logo_finaal-02_edited.png

PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES DOOR WINES EN OLIVES.

 

In dit privacybeleid vertellen we hoe Wines en Olives VOF je persoonlijke informatie gebruikt en beschermt. We kunnen dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Wines en Olives VOF, Vertrijksestraat 11A, 3370 Neervelp, België, KBO 0688.541.929

(hierna: Wines en Olives).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website www.gonuts-deli.be en door het op deze website vermelde email- adressen doorsturen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1.   Wines en Olives leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en ook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht over het "recht van de elektronische economie".

1.2.   Wines en Olives stelt zich met deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.   De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Wines en Olives.

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1.   Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 1. Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres, surfgedrag en zoektermen;

 2. Categorie 2: je e-mailadres en wachtwoord;

 3. Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief je e-mailadres;

 4. Categorie 4: de inhoud van je winkelmandje en je favorieten;

 5. Categorie 5: je adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.   Wines en Olives kan je gegevens (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. Door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 2. Tijdens je registratie en gebruik van de website;

2.3.   De website maakt gebruik van cookies die mogelijk een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen over het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

 

3.1.   Algemene doeleinden

Wines en Olives zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Wines en Olives om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 2. Categorie 2: het beheer van je account op deze website met het oog op het gebruik door onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 3. Categorie 3: het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;

 4. Categorie 4: het bewaren van je winkelmandje en je favorieten in door jou aangemaakte lijstjes, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;

 5. Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2.   Direct marketing

De persoonsgegevens zullen ook gebruikt kunnen worden voor direct marketing, als je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Als je al bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Wines en Olives je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Wines en Olives, haar producten en/of diensten. Wines en Olives kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Wines en Olives bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.   Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Wines en Olives, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Wines en Olives failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Wines en Olives geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Wines en Olives zal in redelijkheid proberen je van tevoren op de hoogte te brengen van het feit dat Wines en Olives je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wines en Olives zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.   Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Wines en Olives je Persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wines en Olives zal in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Wines en Olives

 

 

Artikel 5 – Je rechten

 

5.1.   Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, en ook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2.   Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Wines en Olives. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3.   Recht van verzet

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb j steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moet je geen redenen op te geven.

5.4.   Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine -leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.   Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.   Uitoefening van je rechten

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, per post naar Wines en Olives of door gebruik te maken van het onderdeel Contacteer ons op de Website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.   Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.   Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.   Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.   In geen geval kan Wines en  Olives aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.   Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en eventueel aan dienstverleners zoals een betaal provider voor de verwerking van je betaling of koeriers voor de verzending van je bestelling.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, aangestelden en dienstverleners, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

 

Artikel 8 - Cookies

8.1.   Wat zijn cookies?

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Wines en Olives en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Lees meer over Wat zijn cookies

8.2.   Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

8.3.   Soorten cookies

Onze website gebruikt uitsluitend functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je winkelmandje te onthouden. Om de veiligheid te verhogen, hebben wij ervoor gekozen om je winkelmandje apart van je persoonlijke gegevens te bewaren.

 

Wij maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit soort cookies volgen je over verschillende websites heen en zijn een potentieel risico voor privacy inbreuken. We hebben daarom beslist dat wij noch andere bedrijven via Gonuts-Deli tracking cookies mogen gebruiken.

8.4   Lijst met cookies

De volgende lijst geeft een zo recent mogelijke lijst van cookies die we kunnen aanmaken en de informatie die ze kunnen bevatten:

GONUTSCART, GONUTSSESSION, GONUTSSESVAL, GONUTSLOGIN:
De beveiligde koppeling naar je sessie. Dit is noodzakelijk voor het functioneren van bepaalde onderdelen van onze website, zoals bv. de winkelwagen en formulieren.

 

Hier kan je het privacybeleid en het gebruik van cookies van Go Nuts / Wines & Olives downloaden